Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 01 tháng 01 năm 2022

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Điều khoản dịch vụ này:

 • Knowalot (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Knowalot” hoặc “Của Knowalot” trong Thỏa thuận này) là website knowalot.net, có địa chỉ website tại đường link: https://knowalot.net/
 • Quốc gia đề cập đến: trên toàn thế giới
 • Trang web (Website) về Knowalot, truy cập tại: https://knowalot.net/
 • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm / Giới hạn trách nhiệm:

2.1. Website và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng và sẵn có. Quý khách đồng ý rằng việc sử dụng Website và / hoặc Dịch vụ sẽ do quý khách tự chịu rủi ro trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Tất cả các bảo đảm, điều khoản, điều kiện và cam kết, rõ ràng hoặc ngụ ý (bao gồm theo luật, tùy chỉnh hoặc cách sử dụng, quy trình giao dịch hoặc luật thông thường) liên quan đến Website và Dịch vụ và việc quý khách sử dụng chúng bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm được loại trừ ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

2.2. Trách nhiệm của Knowalot đối với mất mát hoặc thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu

Cho dù quý khách là người tiêu dùng hay người dùng doanh nghiệp:

 • Knowalot không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào của Knowalot đối với quý khách nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của Knowalot hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Knowalot và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.
 • Nếu Knowalot không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Knowalot sẽ chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu mà là kết quả có thể thấy trước của việc Knowalot vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, nhưng Knowalot sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào không có thể thấy trước tại thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng Website / Dịch vụ.

2.3. Những thông tin trên website https://knowalot.net/ mang quan điểm cá nhân của Knowalot. Đây là những kiến thức mà Knowalot đã tự tìm hiểu và tổng hợp lại từ nhiều nguồn khác nhau. Knowalot không phải là chuyên gia marketing, kinh tế, tài chính hay nhà đầu tư chuyên nghiệp. Những kiến thức này phù hợp với Knowalot và có thể không phù hợp với tất cả quý khách.

 • Về tài chính, chứng khoán: Các thông tin được trình bày trên website https://knowalot.net/ chưa xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của từng cá nhân quý khách cụ thể. Những mã cổ phiếu hoặc sản phẩm được đề cập trên website https://knowalot.net/ (nếu có) chỉ mang tính chất minh họa (ví dụ), tuyệt đối không nhằm mục đích khuyến nghị, kêu gọi đầu tư hoặc mua sắm. Mọi hoạt động đầu tư và mua sắm đều sẽ có rủi ro, quý khách cần cân nhắc rất kĩ lưỡng về các quyết định đầu tư và mua sắm, đồng thời tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các quyết định đó.
 • Về sản phẩm được review: Những review trên website https://knowalot.net/ chỉ là những trải nghiệm cá nhân của Mr. Know, chưa xem xét đến các yếu tố từ phía người đọc. Những sản phẩm mà Mr. Know đã sử dụng và review có thể phù hợp với Mr. Know nhưng chưa chắc đã phù hợp với quý bạn đọc, trên tất cả mọi khía cạnh (như sức khỏe, tài chính, độ tiện dụng, …). Người đọc nên cân nhắc thật kĩ trước khi mua và sử dụng các sản phẩm mà chúng tôi review.

3. Liên hệ Knowalot

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm / Giới hạn trách nhiệm này, Quý khách có thể liên hệ với Knowalot:

 • Qua email: knowalot.net@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Knowalot tại đây.

Disclaimer / Limitation of liability

Last updated: January, 1st , 2022

1. Definitions

For the purposes of this Terms of Service:

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Knowalot, website with url: https://knowalot.net/
 • Country refers to: The world
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Website refers to Knowalot, accessible from https://knowalot.net/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

2. Disclaimer / Limitation of liability:

2.1. Our website and service are provided on an as-is and available basis. You agree that any use of the Site and / or the Services is at your own risk unless expressly stated in these Terms and Conditions.

All warranties, terms, conditions and undertakings, express or implied (including by law, custom or usage, transactional procedures or common law) relating to Valeeno and the Services and your use including, but not limited to, the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose and non-infringement is excluded to the maximum extent permitted by applicable law. .

2.2. Our Liability for loss or damage you incur:

Whether you are a consumer or a business user:

 • We do not exclude or limit in any way Our liability to you if doing so is illegal. This includes liability for death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors and by fraud or misrepresentation.
 • If We do not comply with these Terms and Conditions, We will be liable for loss or damage suffered by you that is a foreseeable result of our breach of the Terms. and these Conditions, but We will not be responsible for any loss or damage that is not foreseeable at the time you start using the Site / Service.

2.3. The information on the website https://knowalot.net/ carries the personal views of Knowalot. These are the knowledge that Knowalot has learned and synthesized by itself from many different sources. Knowalot is not a professional marketer, economist, financial or investor. These knowledges are consistent with Knowalot and may not be suitable for all customers.

 • About finance and securities: The information presented on the website https://knowalot.net/ has not taken into consideration your individual investment goals, risk tolerance or financial circumstances. The stocks or products mentioned on the website https://knowalot.net/ (if any) are for illustrative purposes only (examples), absolutely not for the purpose of recommending, calling for investment or buying shop. All investment and procurement activities involve risks, and you should consider your investment and procurement decisions very carefully, and take full responsibility for those decisions.
 • About the reviewed product: The reviews on the website https://knowalot.net/ are only personal experiences of Mr. Know, has not considered factors from the reader. The products that Mr. Know has used and reviewed may be suitable for Mr. Know but not necessarily suitable for readers, in all aspects (such as health, finance, convenience, …). Readers should consider carefully before buying and using the products we review.

3. Contact Us

If you have any questions about this Disclaimer / Limitation of liability, You can contact us: