Điều khoản dịch vụ (Terms of Service)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều khoản của thỏa thuận này.

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Điều khoản dịch vụ này:

 • Knowalot.net (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Knowalot.net” hoặc “Của Knowalot.net” trong Thỏa thuận này) là website và toàn bộ hệ thống mạng xã hội của Knowalot.net.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Trang web (Website) về Knowalot.net, truy cập tại: https://knowalot.net/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Đồng ý với các điều khoản

2.1. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa quý khách (dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức), và Knowalot.net liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng Website cũng như bất kỳ ứng dụng liên quan nào tại website:

 • Knowalot.net là website tổng hợp, chia sẻ thông tin, kiến thức về nhiều lĩnh vực. Quý khách đồng ý rằng bằng cách truy cập Website và / hoặc Dịch vụ, quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện này.
 • Nếu quý khách không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, thì quý khách sẽ bị cấm sử dụng Website và Dịch vụ và quý khách phải ngừng sử dụng ngay lập tức. Knowalot.net khuyên quý khách nên in bản sao của các Điều khoản và Điều kiện này để tham khảo trong tương lai.

2.2. Các chính sách bổ sung nêu trong Phần 2.6 dưới đây, cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu nào có thể được kết hợp rõ ràng và đăng trên Website vào từng thời điểm.

2.3. Knowalot.net có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Phiên bản cập nhật của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chỉ định bằng ngày “Sửa đổi” cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Quý khách có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện này để được cập nhật thông tin. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Website thể hiện rằng quý khách đã chấp nhận những thay đổi đó.

2.4. Knowalot.net có thể cập nhật hoặc thay đổi Website theo thời gian để phản ánh những thay đổi đối với sản phẩm, nhu cầu của người dùng và / hoặc các ưu tiên kinh doanh của Knowalot.net.

2.5. Website của Knowalot.net hướng đến những người sống ở Việt Nam. Thông tin được cung cấp trên Website không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến Knowalot.net phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó .

2.6. Các chính sách bổ sung cũng áp dụng cho việc quý khách sử dụng Website bao gồm:

 • Thông báo về quyền riêng tư của Knowalot.net, đưa ra các điều khoản mà Knowalot.net xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Knowalot.net thu thập từ quý khách hoặc mà quý khách cung cấp cho Knowalot.net. Bằng cách sử dụng Website, quý khách đồng ý với quá trình xử lý đó và quý khách đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do quý khách cung cấp là chính xác (xem thêm chính sách bảo mật tại đây)
 • Knowalot.net đưa ra các cách sử dụng được phép và không được phép của Website. Khi sử dụng Website, quý khách phải tuân thủ các Chính sách sử dụng này.

3. Các chính sách sử dụng được chấp nhận

3.1. Chính sách sử dụng (về các sử dụng được phép và không được phép) được xác minh và chấp nhận bởi Knowalot.net.

3.2. Quý khách không được truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà Knowalot.net cung cấp trên Website và các dịch vụ của Knowalot.net. Website không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được Knowalot.net xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

4. Thông tin quý khách cung cấp cho Knowalot.net

4.1. Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • (a) Tất cả thông tin đăng ký quý khách gửi sẽ là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ và liên quan đến quý khách chứ không phải bên thứ ba;
 • (b) Quý khách sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đó khi cần thiết;
 • (c) Quý khách sẽ giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của quý khách;
 • (d) Quý khách có đầy đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này;

Nếu quý khách biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài quý khách biết thông tin người dùng của quý khách (chẳng hạn như mã nhận dạng hoặc tên người dùng) và / hoặc mật khẩu, quý khách phải thông báo ngay cho Knowalot.net.

4.2. Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Knowalot.net có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của quý khách. Knowalot.net có thể xóa hoặc thay đổi tên người dùng quý khách chọn nếu Knowalot.net xác định rằng tên người dùng đó không phù hợp.

5. Nội dung quý khách cung cấp cho Knowalot.net

5.1. Có thể có cơ hội để quý khách đăng nội dung lên Website hoặc gửi phản hồi cho Knowalot.net (Nội dung người dùng). Quý khách hiểu và đồng ý rằng Nội dung Người dùng của quý khách có thể được những người dùng khác trên Website xem và họ có thể biết ai đã đăng Nội dung Người dùng đó.

5.2. Quý khách cũng đồng ý thêm rằng Knowalot.net có thể sử dụng Nội dung Người dùng của quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác vĩnh viễn mà không phải trả tiền cho quý khách, và kết hợp Nội dung Người dùng của quý khách với nội dung khác để sử dụng trong Website và theo cách khác. Knowalot.net không phải gán Nội dung Người dùng của quý khách cho quý khách. Khi quý khách tải lên hoặc đăng nội dung lên Website của Knowalot.net, quý khách cấp cho Knowalot.net các quyền sau để sử dụng nội dung đó.

5.3. Khi đăng Nội dung Người dùng, bao gồm các bài đánh giá hoặc liên hệ với những người dùng khác của Website, quý khách phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Knowalot.net.

5.4. Quý khách đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Knowalot.net và quý khách sẽ chịu trách nhiệm với Knowalot.net và bồi thường cho Knowalot.net nếu vi phạm chính sách đó. Điều này có nghĩa là quý khách sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Knowalot.net phải chịu nếu quý khách vi phạm chính sách này.

5.5. Knowalot.net có quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào quý khách đưa lên Website nếu, theo quan điểm của Knowalot.net, Nội dung Người dùng đó không tuân thủ Chính sách Sử dụng Được chấp nhận.

5.6. Knowalot.net không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào bao gồm bất kỳ nội dung nào như vậy chứa thông tin không chính xác hoặc phỉ báng hoặc mất Nội dung Người dùng. Knowalot.net không chấp nhận nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào nhưng Knowalot.net bảo lưu quyền xóa, sàng lọc và / hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà không cần thông báo và bất kỳ lúc nào. Nội dung Người dùng chưa được Knowalot.net xác minh hoặc phê duyệt và quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Website không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của Knowalot.net

5.7. Nếu quý khách muốn khiếu nại về Nội dung người dùng do người dùng khác tải lên, vui lòng liên hệ với Knowalot.net theo các thông tin được quy định tại khoản (d) Điều 4 hoặc sử dụng nút gỡ xuống hoặc báo cáo.

5.8. Nội dung mà quý khách cung cấp cho Knowalot.net phải tuân thủ theo các quy luật hiện hành của pháp luật tại nước sở tại.

5.9. Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đưa ra, thông tin được lấy từ nơi khác cần phải có trích dẫn rõ nguồn. Các bài viết (post), bình luận (comment) không dùng ngôn ngữ, ký hiệu bất hợp phát để viết bài. Không post các nội dung (bài viết, hình ảnh, âm thanh, video,…) liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, các bài viết có nội dung phản động, chống phá và các bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

6. Nội dung của Knowalot.net

6.1. Trừ khi được chỉ định khác, Website và Dịch vụ bao gồm mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế Website, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Website (Nội dung của Knowalot.net) thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho Knowalot.net và được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

6.2. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, không một phần nào của Website, Dịch vụ hoặc Nội dung của Knowalot.net có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Knowalot.net.

6.3. Với điều kiện quý khách đủ điều kiện để sử dụng Website, quý khách được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Website và Nội dung của Knowalot.net cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà quý khách đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho cá nhân của quý khách, sử dụng phi thương mại.

6.4. Quý khách không được cố gắng truy cập trái phép vào Website hoặc bất kỳ mạng, máy chủ hoặc hệ thống máy tính nào được kết nối với Website; và / hoặc thực hiện cho bất kỳ mục đích nào bao gồm sửa lỗi, bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cải tiến nào đối với Website hoặc Nội dung của Knowalot.net, bao gồm cả việc sửa đổi bản giấy hoặc bản kỹ thuật số mà quý khách có thể đã tải xuống.

6.5. Knowalot.net sẽ chuẩn bị Website và Nội dung của Knowalot.net với với sự cẩn thận nhất; và sử dụng các biện pháp an toàn mạnh mẽ nhất có thể để cố gắng chặn tải nội dung lên Website có chứa vi-rút.

6.6. Nội dung trên Website chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên mà quý khách nên dựa vào. Quý khách phải nhận được lời khuyên từ chuyên gia hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên Website.

6.7. Mặc dù Knowalot.net nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Website của mình, nhưng Knowalot.net không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng Nội dung của Knowalot.net trên Website là chính xác, đầy đủ hoặc đã được cập nhật.

7. Liên kết đến nội dung của bên thứ ba

7.1. Website có thể chứa các liên kết đến các Website hoặc ứng dụng do bên thứ ba điều hành. Knowalot.net không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Website hoặc ứng dụng của bên thứ ba hoặc nhà điều hành bên thứ ba. Knowalot.net không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ Website hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào hoặc tính khả dụng hoặc nội dung của chúng.

7.2. Knowalot.net không chịu trách nhiệm về các quảng cáo có trong Website. Nếu quý khách đồng ý mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ từ bất kỳ bên thứ ba nào quảng cáo trên Website, quý khách tự chịu rủi ro. Nhà quảng cáo, chứ không phải Knowalot.net, chịu trách nhiệm về hàng hóa và / hoặc dịch vụ đó và nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến chúng, quý khách nên liên hệ với nhà quảng cáo.

8. Quản lý Website:

8.1. Knowalot.net bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình để:

 • (a) giám sát Website về việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này;
 • (b) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai vi phạm luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện này;
 • (c) từ chối, hạn chế quyền truy cập hoặc tính khả dụng, hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của quý khách;
 • (d) xóa khỏi Website hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc là gánh nặng cho hệ thống của Knowalot.net theo bất kỳ cách nào; và (e) nếu không, hãy quản lý Website theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của Knowalot.net cũng như để tạo điều kiện cho Trang và Dịch vụ hoạt động bình thường.

8.2. Quý khách chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Website và quý khách nên sử dụng phần mềm bảo vệ chống vi rút của riêng mình.

9. Các sửa đổi và tính khả dụng của Website:

9.1. Knowalot.net có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Website bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của Knowalot.net mà không cần thông báo. Knowalot.net cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Dịch vụ mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

9.2. Knowalot.net không thể đảm bảo Website và Dịch vụ sẽ luôn sẵn có. Knowalot.net có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Website, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Quý khách đồng ý rằng Knowalot.net không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào gây ra do quý khách không thể truy cập hoặc sử dụng Website hoặc Dịch vụ trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Website hoặc Dịch vụ nào. Knowalot.net không có nghĩa vụ duy trì và hỗ trợ Website hoặc Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ sửa chữa, cập nhật hoặc phát hành nào.

9.3. Có thể có thông tin trên Website có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Dịch vụ, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Knowalot.net có quyền sửa chữa mọi sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm / Giới hạn trách nhiệm:

10.1. Website và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng và sẵn có. Quý khách đồng ý rằng việc sử dụng Website và / hoặc Dịch vụ sẽ do quý khách tự chịu rủi ro trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này. Tất cả các bảo đảm, điều khoản, điều kiện và cam kết, rõ ràng hoặc ngụ ý (bao gồm theo luật, tùy chỉnh hoặc cách sử dụng, quy trình giao dịch hoặc luật thông thường) liên quan đến Website và Dịch vụ và việc quý khách sử dụng chúng bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm được loại trừ ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

10.2. Trách nhiệm của Knowalot.net đối với mất mát hoặc thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu:

 • Cho dù quý khách là người tiêu dùng hay người dùng doanh nghiệp:
 • Knowalot.net không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào của Knowalot.net đối với quý khách nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của Knowalot.net hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Knowalot.net và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.
 • Nếu Knowalot.net không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Knowalot.net sẽ chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu mà là kết quả có thể thấy trước của việc Knowalot.net vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, nhưng Knowalot.net sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào không có thể thấy trước tại thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng Website / Dịch vụ.

11. Thời hạn và chấm dứt:

11.1. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi quý khách sử dụng Website hoặc Dịch vụ hoặc là người dùng của Website. Quý khách có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn để chấm dứt tài khoản người dùng trong cài đặt tài khoản của quý khách, nếu có hoặc bằng cách liên hệ với Knowalot.net theo các thông tin được quy định tại khoản (d) Điều 4.

11.2. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này, Knowalot.net bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, từ chối quyền truy cập và sử dụng Website và Dịch vụ (bao gồm cả việc chặn một số địa chỉ IP), đối với bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu Knowalot.net xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng việc quý khách sử dụng Website / Dịch vụ là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, Knowalot.net có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của quý khách vào Website và Dịch vụ hoặc xóa hồ sơ của quý khách và bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà quý khách đã đăng bất kỳ lúc nào, không cần cảnh báo, theo quyết định riêng của Knowalot.net.

11.3. Nếu Knowalot.net chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của quý khách vì bất kỳ lý do nào nêu trong Mục 11 này, quý khách bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của quý khách, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi quý khách có thể đang hành động thay mặt cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của quý khách, Knowalot.net có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

12. Tổng quát:

12.1. Việc truy cập Website, gửi email cho Knowalot.net và điền vào các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Quý khách đồng ý nhận các thông tin liên lạc điện tử và quý khách đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Knowalot.net cung cấp cho quý khách dưới dạng điện tử, qua email và trên Website, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Theo đây, quý khách đồng ý với việc sử dụng chữ ký điện tử, hợp đồng, đơn đặt hàng và các hồ sơ khác và chuyển giao điện tử các thông báo, chính sách và hồ sơ về các giao dịch do Knowalot.net khởi xướng hoặc hoàn thành hoặc qua Website. Theo đây, quý khách từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng các phương tiện điện tử khác .

12.2. Các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào do Knowalot.net đăng trên Website hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa quý khách và Knowalot.net.

12.3. Việc Knowalot.net không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

12.4. Knowalot.net có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của Knowalot.net cho người khác vào bất kỳ lúc nào.

12.5. Knowalot.net sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Knowalot.net.

12.6. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong các Điều khoản và Điều kiện này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

12,7. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa quý khách và Knowalot.net bởi các Điều khoản và Điều kiện này hoặc qua việc sử dụng Website hoặc Dịch vụ.

12.8. Đây là thương hiệu của Knowalot.net. Quý khách không được phép sử dụng chúng mà không có sự chấp thuận của Knowalot.net, trừ khi chúng là một phần của tài liệu Website của Knowalot.net tuyên bố rõ ràng rằng quý khách được phép sử dụng.

12.9. Để giải quyết khiếu nại về Dịch vụ hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Knowalot.net.

13. Liên hệ Knowalot.net

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản dịch vụ này, Quý khách có thể liên hệ với Knowalot.net:


Terms of Service

Last updated: December 31, 2020

By accessing and using this service, you accept and agree to be bound by the terms and conditions of this agreement.

1. Definitions

For the purposes of this Terms of Service:

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to the website and entire social network system of Knowalot.net.
 • Country refers to: Vietnam
 • Website refers to Knowalot.net, accessible from https://knowalot.net/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

2. Agree to the terms:

2.1. These Terms and Conditions constitute a legally binding agreement made between you (whether on your own or on behalf of an organization) regarding your access to and use of our website as well as any related applications at our website:

 • Website providing products about raw materials and services related to the production of functional foods and animal feed. You agree that by accessing the Site and / or the Service, you have read, understood and agree to be bound by all of these Terms and Conditions.
 • If you do not agree to all these Terms and Conditions, you will be prohibited from using the Site and the Service and you must stop using it immediately. We recommend that you print a copy of these Terms and Conditions for future reference.

2.2. The additional policies set out in Section 2.6 below, as well as any additional terms and conditions or documents may be expressly combined and posted on the Site from time to time.

2.3. We may make changes to these Terms and Conditions at any time. The updated version of these Terms and Conditions will be indicated by the updated “Amendment” date and the updated version will become effective as soon as becomes accessible. It is your responsibility to review these Terms and Conditions for updated information. Your continued use of the Site shows that you have accepted such changes.

2.4. We may update or change our Site from time to time to reflect changes to our products, user needs and / or our business priorities.

2.5. Our website is geared towards people living in Vietnam. The information provided on our website is not intended for distribution or use to any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or will cause Us to comply with any registration requirements in that jurisdiction or country.

2.6. Additional policies also apply to your use of the Website including:

 • Our Privacy Notice, which sets forth the terms for which We handle any personal data that We collect from you or that you provide to Us. By using our Website, you agree to such processing and you ensure that all data provided by you is correct (see more privacy policy here)
 • We offer the authorized and unauthorized uses of the Site. When using our Website, you must comply with these Usage Policy.

3. Acceptable usage policies:

3.1. Usage Policy (regarding authorized and non-authorized uses) is verified and accepted by us.

3.2. You may not access or use the Site for any purpose other than that provided by us on the Site and our services. Usbsite may not be used in connection with any commercial endeavor except those specifically endorsed or approved by us.

4. Information you provide us:

4.1. You represent and warrant that:

 • (a) All registration information you submit will be true, accurate, up to date and complete and relevant to you and not to a third party;
 • (b) You will maintain the accuracy of such information and promptly update it as necessary;
 • (c) You will keep your password confidential and will be responsible for all uses of your password and account;
 • (d) You have full legal capacity and agree to comply with these Terms and Conditions;

If you know or suspect that anyone other than you knows your user information (such as an identity or username) and / or password, you must notify Us immediately. .

4.2. If you provide any information that is untrue, inaccurate, out-of-date or incomplete, we may suspend or terminate your account. We may delete or change the username of your choice if we determine that the username is inappropriate.

5. Content you provide to us:

5.1. There may be an opportunity for you to post content on our website or send feedback to us (User Content). You understand and agree that your User Content may be viewed by other users of the Site and may know who posted such User Content.

5.2. You further agree that We may use your User Content for any other purpose permanently without payment to you, and to combine your User Content with your to use in our website and in other ways. We do not have to assign your User Content to you. When you upload or post content to our Website, you grant us the following rights to use such content.

5.3. When posting User Content, including reviews or communicating with other users of our Site, you must comply with our Acceptable Use Policy.

5.4. You ensure that any User Content complies with our Acceptable Use Policy and you will be responsible to Us and indemnify Us for breach of such policy. This means you will be responsible for any loss or damage We incur if you violate this policy.

5.5. We reserve the right to remove any User Content you submit to us on the Site if, in our opinion, such User Content does not comply with the Acceptable Use Policy.

5.6. We are not responsible and liable for any User Content including any such content that contains inaccurate or defamatory information or the loss of User Content. We do not accept an obligation to screen, edit or monitor any User Content but We reserve the right to remove, screen and / or correct any User Content without notice and whenever. User Content that has not been verified or approved by us and the views expressed by other users on our site do not represent our views or values.

5.7. If you wish to complain about User Content uploaded by other users, please contact Us following the information specified in paragraph (d) of Article 4 or use the download or report button.

5.8. The content you provide to us must comply with the applicable laws of the host country.

5.9. You must be solely responsible for the information you give, information obtained from other places must have clearly cited the source. Posts (posts), comments (comments) do not use language, obscure symbols to write articles. Do not post content (articles, images, sounds, videos, …) related to debauchery, nudity, articles with reactionary, anti-destructive content and articles that violate Vietnamese customs Male.

6. Our Content:

6.1. Unless otherwise indicated, Valeeno and Services include source code, database, functionality, software, Website design, audio, video, text, photos and graphics on our website. Content) owned or licensed to Us and protected by copyright and trademark laws.

6.2. Except as expressly provided in these Terms and Conditions, no part of our Site, Service or Content may be copied, reproduced, aggregated, republished, uploaded. , post, publicly display, encode, translate, transmit, distribute, sell, license, or exploit for any commercial purpose without Our prior written permission.

6.3. Provided you are eligible to use our Website, you are granted a limited license to access and use our Site and Content and to download or print a copy of any part of our website. Content for which you already have valid access only for your personal use, for non-commercial use.

6.4. You must not attempt to gain unauthorized access to our website or any network, server or computer system connected to our website; and / or made for any purpose including error correction, any modification, modification, addition or improvement to our Site or Content, including any modification of the paper or digital version that you may have downloaded.

6.5. We will prepare our Site and Our Content with the utmost care; and use the strongest possible security measures to try to block uploads of content to our website that contains viruses.

6.6. Content on our website is provided for general information only. It is not advice you should rely on. You must get the advice from an expert or expert before taking or not taking any action based on content on our website.

6.7. Although We make reasonable efforts to update information on our Website, We do not represent, warrant or warrant, express or implied, that our Content on our website is correct, complete or updated.

7. Links to third-party content:

7.1. We websites may contain links to websites or applications operated by third parties. We do not have any influence or control over any third-party websites or apps or third-party operators. We are not responsible and do not endorse any of our websites or third-party applications or their availability or content.

7.2. We are not responsible for the advertisements contained in our website. If you agree to purchase goods and / or services from any third party advertised on our website, you do so at your own risk. Advertisers, not Valeeno, are responsible for such goods and / or services and if you have any questions or complaints regarding them, you should contact the advertiser.

8. Manage our website:

8.1. We reserve the right in our sole discretion to:

 • (a) monitor our website for breach of these Terms and Conditions;
 • (b) take appropriate legal action against anyone who violates applicable law or these Terms and Conditions;
 • (c) deny, limit access or availability, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions;
 • (d) delete from the Site or disable all files and content that are too large or burdens our systems in any way; and (e) otherwise, administer the Site to the Site in a manner designed to protect our rights and property and to enable the Site and the Services to function properly.

8.2. You are responsible for configuring your information technology, computer programs and platforms to access us at our website and you should use your own anti-virus protection software.

9. Our modifications and availability site:

9.1. We reserve the right to change, edit or remove the content of our Site at any time or for any reason at our sole discretion without notice. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Service without notice at any time.

9.2. We cannot guarantee that the Site and the Service will always be available. We may experience hardware, software or other problems or need to perform maintenance related to our website, resulting in interruptions, delays or errors. You agree that We are not liable for any loss, damage or inconvenience caused by your inability to access or use the Site or the Service during any time. deactivate or discontinue providing the Site or any Service. We are under no obligation to maintain and support the Site or Service or provide any fixes, updates or releases.

9.3. There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may be related to the Service, including description, pricing, availability, and much more. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions and to change or update information at any time without prior notice.

10. Disclaimer / Limitation of liability:

10.1. Our website and service are provided on an as-is and available basis. You agree that any use of the Site and / or the Services is at your own risk unless expressly stated in these Terms and Conditions. All warranties, terms, conditions and undertakings, express or implied (including by law, custom or usage, transactional procedures or common law) relating to Valeeno and the Services and your use including, but not limited to, the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose and non-infringement is excluded to the maximum extent permitted by applicable law. .

10.2. Our Liability for loss or damage you incur:

 • Whether you are a consumer or a business user:
 • We do not exclude or limit in any way Our liability to you if doing so is illegal. This includes liability for death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors and by fraud or misrepresentation.
 • If We do not comply with these Terms and Conditions, We will be liable for loss or damage suffered by you that is a foreseeable result of our breach of the Terms. and these Conditions, but We will not be responsible for any loss or damage that is not foreseeable at the time you start using the Site / Service.

11. Term and Termination:

11.1. These Terms and Conditions will remain in full force and effect while you use our website or the Services or are a user of our website. You may terminate your use or participation at any time, for any reason, by following the instructions to terminate your user account in your account settings, if applicable or by contacting us following the information specified in paragraph (d) of Article 4.

11.2. Without limiting any other terms of these Terms and Conditions, We reserve the right, in our sole discretion and without notice or liability, to refuse access to and use them. Site and Service (including blocking certain IP addresses), against any person for any reason including but not limited to breach of any representations, warranties or covenants any of these Terms and Conditions or any applicable law or regulation. If We determine, at our sole discretion, that your use of the Site / Service is in violation of these Terms and Conditions or any applicable law or regulation, we may judge terminate your use or participation in the Site and Services or delete your profile and any content or information that you have posted at any time, without warning, at its sole discretion. Our own.

11.3. If We terminate or suspend your account for any of the reasons outlined in this Section 11, you are prohibited from registering and creating a new account under your name, fake or borrowed name or your name. any third party, even if you may be acting on behalf of the third party. In addition to terminating or suspending your account, we reserve the right to take appropriate legal action, including but not limited to the pursuit of civil, criminal and prohibitive remedies.

12. General:

12.1. Visiting our website, emailing us and filling out online forms forms electronic communications. You agree to receive electronic communications and you agree that all agreements, notices, disclosures and other communications we provide to you electronically, via email and on our website, respond to all legal requirements for exchanging such information in writing.

You hereby agree to the use of electronic signatures, contracts, orders and other records and the electronic transfer of notices, policies and records of transactions initiated by us. either completed or via our website. You hereby waive any rights or requirements under any statute, regulation, rule, ordinance or law in any jurisdiction that requires an original signature or is deposited or kept. non-electronic records, or payment or credit by other electronic means.

12.2. These Terms and Conditions and any policies or rules of practice posted by us on our website or in connection with the Services constitute the entire agreement and understanding between you and us.

12.3. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms and Conditions will not act as a waiver of such right or term.

12.4. We may assign any or all of Our rights and obligations to others at any time.

12.5. We will not be responsible or liable for any loss, damage, delay or failure caused by any cause beyond our reasonable control.

12.6. If any provision or part of a provision in these Terms and Conditions is unlawful, void or unenforceable, that term or part of that term is deemed separate from These Terms and Conditions and do not affect the validity and enforceability of any remaining terms.

12.7. No joint venture, partnership, employment or agency relationship is created between you and us by these Terms and Conditions or through your use of the Site or Service.

12.8. This is our trademark. You are not allowed to use them without our consent, unless they are part of a document Our website we expressly state that you are authorized to use.

12.9. To resolve complaints about the Service or to receive additional information regarding your use of the Service, please contact Us.

13. Contact Us

If you have any questions about this Terms of Service, You can contact us: